Dokumentumok

 1. Szervezeti és Működési Szabályzat
 2. Szakértői vélemény
 3. A könyvtár gyűjtőköri szabályzata
 4. Könyvtárhasználati szabályzat
 5. Katalógusszerkesztési szabályzat
 6. Munkaterv a 2014-2015. tanévre

A Kölcsey Ferenc Gimnázium Könyvtárának szervezeti és működési szabályzata

Az 1997. évi CXL. sz. törvény az 1996. évi LXII. tv. által módosított 1993. évi LXXIX. tv. a 16/1998 (IV.8.) MKM rendelet által módosított 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 3/1975. (VIII.17.)KM-PM sz. együttes rendelet alapján készült.

A könyvtár neve: Kölcsey Ferenc Gimnázium Könyvtára
A könyvtár címe: 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 49-53.
Létesítésének ideje: 1987. szeptember
Elhelyezkedése: az iskola földszintjét 100 m2 területen
A könyvtár bélyegzője:

Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai

 • 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
 • Az 1993 évi LXXIX. törvény a közoktatásról közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (és a későbbi módosításai)
 • Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény
 • 1998. évi XC. törvény a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről
 • A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet
 • 10/1994. (V. 13.) MKM rendelet a szakmai szolgáltatásokról
 • A kulturális miniszter és a pénzügyminiszter 3/1975. KM-PM számú együttes rendelete a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról
 • A kulturális miniszter és a pénzügyminiszter együttes irányelve a 3/1975. (VIII.17.) KM-PM együttes rendelettel megállapított szabályzattal kapcsolatos kérdésekről
 • Az MKM tájékoztatója a funkcionális taneszközjegyzékről. Ajánlás a taneszköz fejlesztéshez
 • Nemzeti alaptanterv
 • Az iskola pedagógiai programja

I. A könyvtár fenntartása, szakmai irányítás, felügyelete, módszertani gondozása
 

 • Az iskolai könyvtár a Kölcsey Ferenc Gimnázium szervezetében működik
 • Fenntartásáról és fejlesztéséről az iskola igazgatója gondoskodik, működését irányítja, ellenőrzi
 • A könyvtár általános felügyeletét az önkormányzati hivatal oktatási osztálya, módszertani segítségét, a Zala Megyei Pedagógia Intézet könyvtári szaktanácsadója látja el. Hálózati központja a Zala Megyei Pedagógia Intézet Könyvtára. A könyvtáros munkáját tanácsadással és módszertani útmutatással a szaktanácsadó és a hálózati központ vezetője összehangoltan segítik.
 • Az iskola könyvtárat az iskola igazgatója irányítja. E feladatkörében gondoskodik a könyvtár zavartalan, folyamatos működéséről, biztosítja a megfelelő munkakörülményeket és az állományvédelem feltételeit. Kinevezi a könyvtárost és meghatározza munkaköri feladatait.
 • Az iskola éve munkatervében – iránynyelvként – megadja azokat a nevelési – oktatási célokat, amelyek az adott tanév során különösen előtérbe kerülnek. Jóváhagyja a könyvtári munkatervet. A költségvetés összeállításakor tekintetbe veszi a könyvtári munka tárgyi feltételeinek javításához szükséges fejlesztés igényeket is. A tervszerű állományfejlesztés érdekében gondoskodik az állománygyarapítási összegről, az éves munkatervi irányelvek részeként határozza meg, hogy a könyvtár állománygyarapítási tervéből az adott évben mit valósítanak meg. Tájékoztatja a könyvtárost a fakultációs irányokról, a tanévi továbbképzésekről, tanfolyamokról, ezekhez könyvtári segítséget kér. Követelményként állítja a nevelők számára, hogy a könyv- és könyvtárhasználati órákat, a többkönyves tanórákat a felhasználandó művek jegyzékével szerepeltessék tantervükben és igényükről egy héttel előbb tájékoztassák a könyvtárost. Figyelemmel kíséri a könyvtár használatának intenzitását a tanulók és tanárok körében, valamint a nevelőtestület és a könyvtáros együttműködését.

II. A könyvtár feladatai

 • Biztosítja az iskola nevelői és tanulói számára az oktatáshoz és tanuláshoz szükséges ismerethordozókat, információkat.
  Ennek érdekében állományát tervszerűen alakítja, feltárja és a könyvhasználók rendelkezésére bocsátja.

   

 • A könyv- és könyvtárhasználati ismeretek tanításával, szolgáltatásának egész rendszerével a tanulók önálló ismeretszerző képességének kialakítására törekszik.
 • A nevelőtestület aktív közreműködésével szervezi a tanulók könyvtárhasználóvá nevelését, a kívánatos olvasási szokások kifejlesztését.
 • Az iskola igényeinek megfelelően könyvtári programokat szervez, ill. azoknak helyet és könyvtári bázist biztosít.
   

III. Használóinak köre

Az iskola tanulói, nevelőtestülete és a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozói.

IV. Állományának alakítása, gazdálkodása

 • A könyvtár (forrásközpont) a tantervi követelményeknek megfelelően folyamatosan, tervszerűen és arányosan gondozza állományát: szakszerű gyarapítással és apasztással.
 • A könyvtáros az állomány alakításában figyelembe veszi az iskolai könyvtárak szakmai irányelveinek, az igazgató. a nevelőtestület, a diákközösség javaslatait és a forrásközpont környezetének adottságait.
 • Az állomány vétel, ajándék és csere útján a gyűjtőköri elveknek megfelelően gyarapodik. Gyűjtőkörébe nem tartozó anyag még ajándékként sem kerülhet be az állományba.
 • A feladatok ellátásához szükséges anyagi feltételeket az iskola q költségvetésben előre megtervezetten, folyamatosan biztosítja.
 • A beszerzési keret felhasználásáért a könyvtáros a felelős. hozzájárulása nélkül könyvtári dokumentumot senki sem vásárolhat.
 • Az állományalakítás szerves része az állománykivonás.
 • A könyvtár állományának ellenőrzését a 3/1975. KM-PM. együttes rendelet szerint végezzük.
  A könyvtár revízióját az iskola igazgatója rendeli el a jogszabály alapján.
  A leltározás végrehajtásáért a gazdasági vezető, mint az iskolai leltározási bizottság vezetője a felelős.
  Az állományellenőrzés nyilvántartásai: leltározási ütemterv, ideiglenes hiány, majd a zárójegyzőkönyv elkészítése.
 • Az olvasók által elveszített, megrongált dokumentumok értékének megállapításánál a forgalmi értéket vagy a másolási értékeket térítjük meg.
 • Az elveszett elhasználódott, fölös, elavult dokumentumokat folyamatosan kigyűjtjük, és évenként töröljük az állományból.
 • Dokumentumot kölcsönözni csak a könyvtáros tudtával lehet, aki a kölcsönzésről füzetes nyilvántartást vezet.

V. Gyűjtőköre

Lsd. a könyvtár gyűjtőköri szabályzatát

 

VI. Az állomány egységei és azok raktári rendje

Kézikönyvtár, szépirodalom és szakirodalmi állomány, periodikák, audiovizuális állomány, tankönyvtár, különgyűjtemények, letétek.

 • Kézikönyvtár
     Helyben használható állományegység.
     A szakkönyvek raktározási rendje az ETO szerint, ezen belül betűrendben.
     Jelölés: piros színű színcsíkkal, melyet a dokumentum gerincén helyezünk el.
   
 • Kölcsönözhető szépirodalmi állomány
     A könyvek a Cutter-táblázat alapján, szerzői betűrendbe sorolva találhatók.
   
 • Kölcsönözhető ismeretközlő állomány
     Raktározása a tizedes osztályozási rend szerint történik, azon belül betűrendben.
   
 • Periodikák
     Napi, heti, havi lapok, melyek a tanulóknak és pedagógusoknak a tanuláshoz, tanításhoz, önműveléshez, általános
  tájékozódáshoz szükségesek.
     Raktári rendje: friss számok a könyvtárban folyóirattartón, a régebbi számok megőrzéséről, gyűjtéséről külön szabályzat
  rendelkezik.
   
 • Audiovizuális állomány
     Video-és hangfelvételek, hanglemezek
    Raktári rendjük: dokumentumtípusonként folyószámos elhelyezkedés.
   
 • Tankönyvtár
     Az iskolai oktatásban használatos tankönyvek és tankönyvként
  használt segédletek.
     Elhelyezkedésük: a tantárgyak betűrendje szerint, azon belül
  évfolyamonkénti bontásban.
   
 • Különgyűjtemények
     Iskolatörténeti gyűjtemény, az iskoláról szóló irodalom.
   
 • Hivatali segédkönyvtár
     Az iskola irányításával, gazdálkodásával, munkaüggyel
  kapcsolatos jogszabályok, kézikönyvek, bekötött közlönyök az igazgatói irodában és a gazdasági vezetői szobában.
   
 • Letéti állományok
     Ezeket a könyvtárból az alábbi helyekre helyeztük ki:
        - tanári szoba
        - angol szertár
        - német szertár
        - biológia szertár
        - fizika szertár
        - irodalom szertár

  A letétekre kihelyezett gyűjtemény állományvédelméért az étvevő pedagógus a felelős.

VII. Az állomány nyilvántartása

 • A dokumentumok állományba vétele a 3/1975. (VIII.17.) KM-PM sz. együttes rendelet és az MSZ 3448-78 szabvány szerint történik.
 • A könyvtár köteles minden megőrzésre szánt dokumentumot folyamatosan nyilvántartásba, leltárba venni.
  A könyveket a leltárba vétellel egy időben el kell látni a könyvtár bélyegzőjével, leltári számmal és raktári jelzettel.
  A számlára is rá kell írni a leltározás tételszámait.A dokumentumokról egyedi leltárkönyvet vezet a könyvtárostanár, majd bevételezi a számítógépes programba is.
  - Az audiovizuális dokumentumokról dokumentumtípusonként önálló leltárkönyvben, a típust jelölő betűvel és folyószámozással történik a leltárba vétel.
  - A tankönyveket és a tankönyvként használt segédleteket is önálló leltárkönyvben vezetjük. ezeket TK megjelöléssel különböztetjük meg.

VIII. Az állomány feltárása

A dokumentumok feltárása a SZIRÉN könyvtári programmal történik.

IX. Szolgáltatások

   Kölcsönzés:

 • könyvek
 • tankönyvek
 • AV dokumentumok (korlátozottan)
 • folyóiratok

   Könyvtárközi kölcsönzés
   Tájékoztatás, bibliográfiai és adatszolgáltatás
   Helyben olvasás, kutatómunka
   Könyvtárhasználatra épülő szakórák előkészítése
   Könyvtári rendezvények szervezése
   Könyvtári faliújság

Zárórendelkezés

 • A szabályzatot az igazgató a jogszabályban előírtak alapján módosíthatja.
 • Az iskolai könyvtár működési szabályzata a szakértői vélemény megérkezése után lép életbe.