Dokumentumok

  1. Szervezeti és Működési Szabályzat
  2. Szakértői vélemény
  3. A könyvtár gyűjtőköri szabályzata
  4. Könyvtárhasználati szabályzat
  5. Katalógusszerkesztési szabályzat
  6. Munkaterv a 2014-2015. tanévre

A Kölcsey Ferenc Gimnázium Könyvtárának szervezeti és működési szabályzata

Az 1997. évi CXL. sz. törvény az 1996. évi LXII. tv. által módosított 1993. évi LXXIX. tv. a 16/1998 (IV.8.) MKM rendelet által módosított 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 3/1975. (VIII.17.)KM-PM sz. együttes rendelet alapján készült.

A könyvtár neve: Kölcsey Ferenc Gimnázium Könyvtára
A könyvtár címe: 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 49-53.
Létesítésének ideje: 1987. szeptember
Elhelyezkedése: az iskola földszintjét 100 m2 területen
A könyvtár bélyegzője:

Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai

  • 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
  • Az 1993 évi LXXIX. törvény a közoktatásról közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (és a későbbi módosításai)
  • Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény
  • 1998. évi XC. törvény a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről
  • A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet
  • 10/1994. (V. 13.) MKM rendelet a szakmai szolgáltatásokról
  • A kulturális miniszter és a pénzügyminiszter 3/1975. KM-PM számú együttes rendelete a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról
  • A kulturális miniszter és a pénzügyminiszter együttes irányelve a 3/1975. (VIII.17.) KM-PM együttes rendelettel megállapított szabályzattal kapcsolatos kérdésekről
  • Az MKM tájékoztatója a funkcionális taneszközjegyzékről. Ajánlás a taneszköz fejlesztéshez
  • Nemzeti alaptanterv
  • Az iskola pedagógiai programja

I. A könyvtár fenntartása, szakmai irányítás, felügyelete, módszertani gondozása
 

  • Az iskolai könyvtár a Kölcsey Ferenc Gimnázium szervezetében működik
  • Fenntartásáról és fejlesztéséről az iskola igazgatója gondoskodik, működését irányítja, ellenőrzi
  • A könyvtár általános felügyeletét az önkormányzati hivatal oktatási osztálya, módszertani segítségét, a Zala Megyei Pedagógia Intézet könyvtári szaktanácsadója látja el. Hálózati központja a Zala Megyei Pedagógia Intézet Könyvtára. A könyvtáros munkáját tanácsadással és módszertani útmutatással a szaktanácsadó és a hálózati központ vezetője összehangoltan segítik.
  • Az iskola könyvtárat az iskola igazgatója irányítja. E feladatkörében gondoskodik a könyvtár zavartalan, folyamatos működéséről, biztosítja a megfelelő munkakörülményeket és az állományvédelem feltételeit. Kinevezi a könyvtárost és meghatározza munkaköri feladatait.
  • Az iskola éve munkatervében – iránynyelvként – megadja azokat a nevelési – oktatási célokat, amelyek az adott tanév során különösen előtérbe kerülnek. Jóváhagyja a könyvtári munkatervet. A költségvetés összeállításakor tekintetbe veszi a könyvtári munka tárgyi feltételeinek javításához szükséges fejlesztés igényeket is. A tervszerű állományfejlesztés érdekében gondoskodik az állománygyarapítási összegről, az éves munkatervi irányelvek részeként határozza meg, hogy a könyvtár állománygyarapítási tervéből az adott évben mit valósítanak meg. Tájékoztatja a könyvtárost a fakultációs irányokról, a tanévi továbbképzésekről, tanfolyamokról, ezekhez könyvtári segítséget kér. Követelményként állítja a nevelők számára, hogy a könyv- és könyvtárhasználati órákat, a többkönyves tanórákat a felhasználandó művek jegyzékével szerepeltessék tantervükben és igényükről egy héttel előbb tájékoztassák a könyvtárost. Figyelemmel kíséri a könyvtár használatának intenzitását a tanulók és tanárok körében, valamint a nevelőtestület és a könyvtáros együttműködését.

II. A könyvtár feladatai

  • Biztosítja az iskola nevelői és tanulói számára az oktatáshoz és tanuláshoz szükséges ismerethordozókat, információkat.
    Ennek érdekében állományát tervszerűen alakítja, feltárja és a könyvhasználók rendelkezésére bocsátja.

     

  • A könyv- és könyvtárhasználati ismeretek tanításával, szolgáltatásának egész rendszerével a tanulók önálló ismeretszerző képességének kialakítására törekszik.
  • A nevelőtestület aktív közreműködésével szervezi a tanulók könyvtárhasználóvá nevelését, a kívánatos olvasási szokások kifejlesztését.
  • Az iskola igényeinek megfelelően könyvtári programokat szervez, ill. azoknak helyet és könyvtári bázist biztosít.
     

III. Használóinak köre

Az iskola tanulói, nevelőtestülete és a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozói.

IV. Állományának alakítása, gazdálkodása

  • A könyvtár (forrásközpont) a tantervi követelményeknek megfelelően folyamatosan, tervszerűen és arányosan gondozza állományát: szakszerű gyarapítással és apasztással.
  • A könyvtáros az állomány alakításában figyelembe veszi az iskolai könyvtárak szakmai irányelveinek, az igazgató. a nevelőtestület, a diákközösség javaslatait és a forrásközpont környezetének adottságait.
  • Az állomány vétel, ajándék és csere útján a gyűjtőköri elveknek megfelelően gyarapodik. Gyűjtőkörébe nem tartozó anyag még ajándékként sem kerülhet be az állományba.
  • A feladatok ellátásához szükséges anyagi feltételeket az iskola q költségvetésben előre megtervezetten, folyamatosan biztosítja.
  • A beszerzési keret felhasználásáért a könyvtáros a felelős. hozzájárulása nélkül könyvtári dokumentumot senki sem vásárolhat.
  • Az állományalakítás szerves része az állománykivonás.
  • A könyvtár állományának ellenőrzését a 3/1975. KM-PM. együttes rendelet szerint végezzük.
    A könyvtár revízióját az iskola igazgatója rendeli el a jogszabály alapján.
    A leltározás végrehajtásáért a gazdasági vezető, mint az iskolai leltározási bizottság vezetője a felelős.
    Az állományellenőrzés nyilvántartásai: leltározási ütemterv, ideiglenes hiány, majd a zárójegyzőkönyv elkészítése.
  • Az olvasók által elveszített, megrongált dokumentumok értékének megállapításánál a forgalmi értéket vagy a másolási értékeket térítjük meg.
  • Az elveszett elhasználódott, fölös, elavult dokumentumokat folyamatosan kigyűjtjük, és évenként töröljük az állományból.
  • Dokumentumot kölcsönözni csak a könyvtáros tudtával lehet, aki a kölcsönzésről füzetes nyilvántartást vezet.

V. Gyűjtőköre

Lsd. a könyvtár gyűjtőköri szabályzatát

 

VI. Az állomány egységei és azok raktári rendje

Kézikönyvtár, szépirodalom és szakirodalmi állomány, periodikák, audiovizuális állomány, tankönyvtár, különgyűjtemények, letétek.

  • Kézikönyvtár
       Helyben használható állományegység.
       A szakkönyvek raktározási rendje az ETO szerint, ezen belül betűrendben.
       Jelölés: piros színű színcsíkkal, melyet a dokumentum gerincén helyezünk el.
     
  • Kölcsönözhető szépirodalmi állomány
       A könyvek a Cutter-táblázat alapján, szerzői betűrendbe sorolva találhatók.
     
  • Kölcsönözhető ismeretközlő állomány
       Raktározása a tizedes osztályozási rend szerint történik, azon belül betűrendben.
     
  • Periodikák
       Napi, heti, havi lapok, melyek a tanulóknak és pedagógusoknak a tanuláshoz, tanításhoz, önműveléshez, általános
    tájékozódáshoz szükségesek.
       Raktári rendje: friss számok a könyvtárban folyóirattartón, a régebbi számok megőrzéséről, gyűjtéséről külön szabályzat
    rendelkezik.
     
  • Audiovizuális állomány
       Video-és hangfelvételek, hanglemezek
      Raktári rendjük: dokumentumtípusonként folyószámos elhelyezkedés.
     
  • Tankönyvtár
       Az iskolai oktatásban használatos tankönyvek és tankönyvként
    használt segédletek.
       Elhelyezkedésük: a tantárgyak betűrendje szerint, azon belül
    évfolyamonkénti bontásban.
     
  • Különgyűjtemények
       Iskolatörténeti gyűjtemény, az iskoláról szóló irodalom.
     
  • Hivatali segédkönyvtár
       Az iskola irányításával, gazdálkodásával, munkaüggyel
    kapcsolatos jogszabályok, kézikönyvek, bekötött közlönyök az igazgatói irodában és a gazdasági vezetői szobában.
     
  • Letéti állományok
       Ezeket a könyvtárból az alábbi helyekre helyeztük ki:
          - tanári szoba
          - angol szertár
          - német szertár
          - biológia szertár
          - fizika szertár
          - irodalom szertár

    A letétekre kihelyezett gyűjtemény állományvédelméért az étvevő pedagógus a felelős.

VII. Az állomány nyilvántartása

  • A dokumentumok állományba vétele a 3/1975. (VIII.17.) KM-PM sz. együttes rendelet és az MSZ 3448-78 szabvány szerint történik.
  • A könyvtár köteles minden megőrzésre szánt dokumentumot folyamatosan nyilvántartásba, leltárba venni.
    A könyveket a leltárba vétellel egy időben el kell látni a könyvtár bélyegzőjével, leltári számmal és raktári jelzettel.
    A számlára is rá kell írni a leltározás tételszámait.A dokumentumokról egyedi leltárkönyvet vezet a könyvtárostanár, majd bevételezi a számítógépes programba is.
    - Az audiovizuális dokumentumokról dokumentumtípusonként önálló leltárkönyvben, a típust jelölő betűvel és folyószámozással történik a leltárba vétel.
    - A tankönyveket és a tankönyvként használt segédleteket is önálló leltárkönyvben vezetjük. ezeket TK megjelöléssel különböztetjük meg.

VIII. Az állomány feltárása

A dokumentumok feltárása a SZIRÉN könyvtári programmal történik.

IX. Szolgáltatások

   Kölcsönzés:

  • könyvek
  • tankönyvek
  • AV dokumentumok (korlátozottan)
  • folyóiratok

   Könyvtárközi kölcsönzés
   Tájékoztatás, bibliográfiai és adatszolgáltatás
   Helyben olvasás, kutatómunka
   Könyvtárhasználatra épülő szakórák előkészítése
   Könyvtári rendezvények szervezése
   Könyvtári faliújság

Zárórendelkezés

  • A szabályzatot az igazgató a jogszabályban előírtak alapján módosíthatja.
  • Az iskolai könyvtár működési szabályzata a szakértői vélemény megérkezése után lép életbe.