Dokumentumok

 1. Szervezeti és Működési Szabályzat
 2. Szakértői vélemény
 3. A könyvtár gyűjtőköri szabályzata
 4. Könyvtárhasználati szabályzat
 5. Katalógusszerkesztési szabályzat
 6. Munkaterv a 2014-2015. tanévre

Könyvtárszakmai és könyvtárpedagógiai
munkaterv 2014/2015

1. Könyvtárszakmai feladatok

 • gyűjteménnyel kapcsolatos tevékenységek: fejlesztés, feltárás, őrzés, gondozás és rendelkezésre bocsátás
 • tájékoztatás,
 • helyben használat biztosítása,
 • kölcsönzés,
 • új ismerethordozók előállítása,
 • számítógépes informatikai szolgáltatások,
 • más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása.
Október állomány feldolgozás adatbázis építés -Az Iskolai Könyvtárak Világnapja: Pályázat elkészítése
-Könyvtárhasználati verseny megrendezése  
  tájékoztatás  anyaggyűjtés tanulmányi versenyekhez 
gyarapítás  javaslatok tanulóktól, pedagógusoktól 
feldolgozás  vásárolt újdonságok állományba vétele 
kölcsönzés  a kölcsönzések áttekintése 
állománygondozás  tankönyvi állomány rendezése, törlési jegyzék 
November  állománygondozás  könyvtár gyűjtőkörébe nem illő dokumentumok listázása  -Tehetséggondozás
-Látogatás a levéltárban  
folyamatos  állomány feldolgozás  adatbázis építés 
  továbbképzés  Könyvtárostanárok értekezlete 
állományelemzés a könyvtár kézikönyvtárában  felkészülés a decemberi állománygyarapításra 
tájékozódás az állományfejlesztéshez  felkészülés a decemberi állománygyarapításra 
gyűjtemény gondozása könyvtári rend áttekintése, javítása
December  tájékoztatás  bibliográfia és irodalomkutatás  -Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny iskolai forduló 
  kölcsönzés  kölcsönzések áttekintése 
folyamatos  állomány feldolgozás  adatbázis építés 
  állománygyarapítás  könyvbeszerzés 
feldolgozás  új könyvek adatbázisba való bevitele 
Január  féléves értékelés a könyvtárszakmai munkáról  fejlesztés, a könyvtári állomány állapota, tájékoztatás - kölcsönzés, helyben használat,könyvtár-pedagógiai feladatok  -Tehetséggondozás
-Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny megyei forduló  
  gyűjtemény gondozása  Az iskoláról szóló cikkek éves rendezése 
tájékoztatás  a következő évi tankönyvkínálat újdonságairól és a pályaválasztásról 
folyamatos  állomány feldolgozás  adatbázis építés 
Február  továbbképzés  Könyvtárostanárok és tört. tanárok értekezlete   
  kölcsönzés  kölcsönzések áttekintése 
tájékozódás  a gyarapítás előkészítése 
gyűjtemény gondozása a könyvtári rend áttekintése, javítása
tájékoztatás  bibliográfia és irodalomkutatás pályázatok írásához 
Március  tájékoztatás  ünnepek, újdonságok faliújságra  -Internet Fiesta 2014
-Városi könyvtárhasználati csapatverseny  
  állomány feldolgozás  adatbázis építés 
kölcsönzés  kölcsönzések áttekintése 
tájékozódás  raktári rend megőrzése 
Április  állomány feldolgozás  adatbázis építés  -Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny országos forduló 
  gyűjtemény gondozása  a kötészeti és tartalmi selejtezés zárása, lista készítése, jegyzőkönyv a javaslattételhez 
gyűjtemény gondozása  a könyvtári rend áttekintése, javítása 
állománygondozás  kisebb javítások, megrongálódott könyvtári jelzetek pótlása 
Május  továbbképzés  könyvtárostanár munkaközösség záró értekezlete   
  kölcsönzés  A kölcsönzések ismételt áttekintése, rendezése 
kölcsönzés  A tankönyvi kölcsönzések (tanulói) listázása 
tájékoztatás  kiselőadásokhoz 
gyűjtemény gondozása  állományelemzés (tankönyvek) 
gyűjtemény gondozása  letéti állomány elemzéséhez ütemterv készítése( szaktantermi és szertári) 
állomány feldolgozás  adatbázis építés 
Június  gyűjtemény gondozása  a könyvtári rend megújítása, a visszaszedett tankönyvek számbavétele   
  kölcsönzés  az éves kölcsönzés lezárása 
állománygondozás, feltárás  a kölcsönözhető állomány listázása 
gyűjtemény gondozása  állományelemzés 
  beszámoló a könyvtárpedagógiai és szakmai munkáról 

2. Könyvtárpedagógiai feladatok

2.1 Könyvtárhasználati ismeretek oktatása 

A könyvtárhasználati órák valamennyi évfolyam osztálya, a könyvtárhasználati tanmenetben rögzítettek szerint kerül megtartásra a szaktanárokkal egyeztetve.
Tartalmát tekintve kötődik a NAT tematikához: könyvtárismeret, dokumentumismeret, tájékozódás a könyvtárban, a szellemi munka technikája a 7., 8., 9. és 10. osztályban, érettségire (emelt és közép) felkészítés könyvtári informatikából

2.2 Könyvtári szakórák

2.3 Tanórán kívüli foglalkozások a könyvtárban
   - Könyvtári szakkör (külön munkaterv szerint),
   - Pályázat elkészítéskKönyvtárhasználati verseny megrendezése,
   - Bod Péter Könyvtárhasználati Versenyre és a városi (JAVK) versenyre felkészítés,

3. A fenti munkatervben szereplő feladatok mellett a könyvtár szerepe:
   - Tehetséggondozás Kiselőadások, pályázatok (iskolai,országos) , mint az egyéni haladást megtámogató kutatási feladatokkal való ösztönzés.
Könyv-és könyvtárhasználati versenyekre való felkészítés.
   - Szoros együttműködés a szaktanárokkal, a szaktanár munkájának
   - Kapcsolatteremtés különösképpen az osztályfőnökökkel.
A tanulók fejlődésének segítése tekintetében, az alulmotivált tanulók egyénre szabott feladatokkal könnyebben válnak sikeressé.
   - Programjaival hozzájárul a tanulók önképzéséhez, ismereteik bővítéséhez, szabadidejük hasznos eltöltéséhez.
   - Az iskolai programokhoz kapcsolódó rendezvények, kiállítások, versenyek, vetélkedők szervezése, illetve segítése.

4. Egyéb feladatok
   - Iskolai könyvtári honlap
   - Holocaust megemlékezés
   - Könyvtári faliújság  

Zalaegerszeg, 2013. szept. 11

Németh Andrea
tanárnő