Dokumentumok

 1. Szervezeti és Működési Szabályzat
 2. Szakértői vélemény
 3. A könyvtár gyűjtőköri szabályzata
 4. Könyvtárhasználati szabályzat
 5. Katalógusszerkesztési szabályzat
 6. Munkaterv a 2014-2015. tanévre

Könyvtárhasználati szabályzat

 1. Használók köre:
     Az iskolai könyvtár az iskola dolgozóinak és tanulóinak könyvtára. Korlátozottan nyilvános könyvtár. Ez azt jelenti, hogy kívülállók által nem látogatható.
     Tagja lehet - külön beiratkozás nélkül - mindenki, aki az iskola beírt tanulója, illetve dolgozója. Iskolánk könyvtárát intézményünk azon dolgozói és tanulói használhatják, akik a használati szabályzatot betartják.
     Minden diák, amíg az iskola tanulója, a könyvtár szolgáltatásait térítésmentesen igénybe veheti.
     A könyvtáros az állományvédelem érdekében (pl. a vissza nem hozott kikölcsönzött dokumentumok bekéréséhez, a kölcsönzési nyilvántartás rendezéséhez) használhatja a beiratkozott diákok, szüleik és az iskola dolgozóinak személyes adatait, amelyet az iskola titkárától és az osztályfőnököktől kérheti.
 2. A könyvtárhasználat módjai:
  • Helyben használat:
      A kézikönyveket, audiovizuális eszközöket, folyóiratokat csak helyben használhatják olvasóink. Szaktanárok kérésére, tanórára kölcsönözhetőek.
   Esetenként a könyvtárhasználók az Interneten kereshetnek információt a számítógép segítségével.
    
  • Kölcsönzés:
      Az iskolai könyvtárból csak a könyvtárostanár tudtával szeptember 1-től május 31-ig lehet kölcsönözni. Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad. Könyvtárunkban füzetes kölcsönzési módszert alkalmazunk.
      A kölcsönzéseket nyilvántartó füzetbe be kell írni a kölcsönzés időpontját, a dokumentumok leltári számat és címét. Az átvételt a kölcsönzők aláírásukkal igazolják. A beiratkozáskor az olvasó kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok betartására. A tanulók által kikölcsönzött dokumentumokért a szülők vállalnak anyagi felelősséget.
      A kölcsönzött dokumentum visszaszolgáltatását a könyvtáros az időpont beírásával igazolja a füzetben.
   A könyvtári dokumentumok 1 hónapra kölcsönözhetők. A tartós tankönyvek kölcsönzési ideje hosszabb: legkésőbb a tanév végéig várjuk vissza. Ha ezek megrongálódtak, kártérítést kell fizetni.
      Pedagógusok esetében a kikölcsönözhető dokumentumok számát, típusát nem korlátozzuk, de a kézikönyveket ők is csak az iskola területén belül használhatják, a kölcsönzési idő az ő esetükben az egész tanévre kiterjedhet, beleértve a tartós tankönyveket is.
      Lehetőség van hosszabbításra. Amennyiben a kikölcsönzött dokumentumra a kölcsönzési határidő lejártán túl is szükség van, lehet kérni a határidő meghosszabbítását. Ha a könyvtárban van a dokumentumból másik kikölcsönözhető példány vagy nem érkezett előjegyzés a könyvre, úgy meghosszabbítjuk a kölcsönzést. Ha másnak is szüksége van a könyvre, sajnos nem tudjuk tovább kölcsönözni, vissza kell hozni.
   Előjegyezhetőek az éppen kölcsönzésben lévő könyvek, dokumentumok.
   Indokolt esetben könyvtárközi kölcsönzés útján elégíthető ki a kérés, melynek nincs költségvonzata.
      Az olvasónak a kölcsönzési határidő lejáratakor a kikölcsönzött dokumentumot vissza kell szolgáltatnia. Amennyiben nem hozza vissza határidőre, az osztályfőnökön keresztül figyelmeztetjük tartozása rendezésére. Amennyiben év végéig sem hozza vissza, nem kaphat bizonyítványt, míg a kölcsönzött dokumentumot vissza nem szolgáltatta.
      Az olvasónak a dokumentumokat gondosan kell kezelnie, mindenféle rongálás tilos.
   A könyvtárhasználó az elveszett, vagy megrongált dokumentumot köteles egy kifogástalan példánnyal pótolni, vagy a dokumentum mindenkori forgalmi értékét kell megtérítenie.
   A tanulói jogviszony, illetve a munkaviszony megszüntetése csak az esetleges könyvtári tartozás rendezése után történhet.
    
  • Csoportos használat:
      A könyvtáros tanár a helyi pedagógiai programban megnevezett könyvtárhasználati órákat, foglalkozásokat tart az osztályok, a tanulócsoportok részére. Az osztályok, csoportok, szakkörök részére a könyvtáros tanár, az osztályfőnökök, a szaktanárok  a könyvtárban szakórákat, foglalkozásokat tarthatnak. A foglalkozások
   megtartásához a könyvtáros szakmai segítséget nyújt.
      A könyvtár helyisége órarendszerű tanítás számára, tanórán kívüli foglalkozások megtartására, valamint értekezletek számára is igénybe vehető.
   A könyvtárat a könyvtáros jelenlétében lehet használni, a meghatározott nyitva tartási időben, illetve a könyvtárossal előre egyeztetett időpontban. Amennyiben a könyvtár helyiségének használata a könyvtáros távollétében történik, úgy a szaktanárok vállalnak felelősséget az esetleges károkért és a könyvtár rendjének megtartásáért.
 3. A könyvtár használóinak joga:
     Nyitva tartási időben az iskola minden dolgozója és tanulója díjmentesen használhatja a könyvtár állományát. (Előzetes megbeszélés alapján a nyitva tartási időn túl is).
     Az iskola tanárai és diákönkormányzata javaslatot tehetnek a könyvtár fejlesztésére. Az olvasók kérhetik a könyvtáros segítségét a tájékozódásban.
 4. A könyvtár használóinak kötelessége:
     - Be kell tartani a könyvtárhasználati szabályzatot.
     - Vigyázni kell a könyvtár rendjére, tisztaságára, állományának megóvására.
     - Magatartásukkal nem zavarhatják a könyvtár csendjét.