Dokumentumok

 1. Szervezeti és Működési Szabályzat
 2. Szakértői vélemény
 3. A könyvtár gyűjtőköri szabályzata
 4. Könyvtárhasználati szabályzat
 5. Katalógusszerkesztési szabályzat
 6. Munkaterv a 2014-2015. tanévre

A könyvtár gyűjtőköri szabályzata

Alapelvek
   A könyvtár elsődleges funkciójából adódó feladatok megvalósítását segítő dokumentumok tartoznak az állomány főgyűjtőkörébe.

Könyvek:

 • kézi-, ill. segédkönyvek
 • a tantervi törzsanyagba tartozó házi és ajánlott olvasmányok
 • a munkáltatóeszközként használatos könyvek
 • a tananyagot kiegészítő, ahhoz közvetlenül kapcsolódó, de nem munkáltató ismeretterjesztő- és szépirodalom
 • a pedagógusok ön- és továbbképzését szolgáló pedagógiai és társtudományi irodalom

Periodikumok:

 • tanítás-tanulás folyamatában illeszthető népi- hetilapok, folyóiratok
 • az iskola saját folyóirata

AV dokumentumok:

   Az érvényes taneszközjegyzékben szereplő, valamint az iskola egyéni szükségletei szerinti dokumentumok.

Tanulói, tanári pályázatok, dolgozatok; az iskola történetére, névadójára vonatkozó iratok.

   A könyvtár másodlagos funkciójából adódó szükségletek kielégítéséhez a mellékgyűjtőkörbe sorolt dokumentumok tartoznak.
A gimnázium forrásközpontja a tananyagon túlmutató ismeretszerzési igények kielégítésére szolgáló ismerethordozók beszerzését csak részlegesen vállalja.

A könyvtár gyűjtőköre formai oldalról

Kiadványtípusok

 • Írásos nyomtatott dokumentumok
     könyv
     periodika
     kisnyomtatvány
     kotta
 • Kéziratok
 • Audiovizuális ismerethordozók
 • képes, hangozó és képes-hangozó dokumentumok
 • Számítógéppel olvasható dokumentumok
 • Egyéb információhordozók

A gyűjtőkörből kizárt dokumentumok

 • A tanított tantárggyal kapcsolatban álló, de túlzottan részletkérdéseket tárgyaló felsőszintű szakirodalom.
 • Az esztétikai értéket nem képviselő, szórakoztató szabadidős olvasmányok.
 • Könyvritkaságok, régi könyvek (kivéve, ha az iskolával kapcsolatok)
 • A szaktudományi demonstrációs anyag.

A gyűjtés szintje és mélysége

Kiemelten a teljességre törekedve gyűjtjük az alábbi témájú könyveket:

 • az oktatásban felhasználható közép- és felsőszintű általános és középszintű szaklexikonok, enciklopédiák, szótárak, az oktatás által megkívánt példányban
 • a tananyag közvetlenül kapcsolódó, a tudományok egészét vagy azok részterületeit bemutató középszintű szakirány segédkönyvek, szintézisek
 • a tudományok, a kultúra, a hazai és az egyetemes művelődéstörténettel foglalkozó összefoglalók
 • a munkáltató eszközként használatos ismeretközlő irodalom egy tanulócsoport létszámának megfelelően 20-25 példányban
 • az iskolában érvényben lévő tankönyvek, munkafüzetek, tankönyvek, tanári kézikönyvek és módszertani útmutatók
 • a továbbtanulást segítő pályaválasztási útmutatók, a felvételi követelményeket tartalmazók kiadványok
 • az iskolatörténettel, az iskola életével és annak névadójával kapcsolatos nyomtatott dokumentumok
 • a pedagógusok szakmai pedagógiai továbbképzést és az órákra való felkészülést segítő pedagógiai szakirodalom
 • az iskola vezetősége részére a gimnázium nevelőmunkájának irányításához az igazgatás, a gazdálkodás és az ügyvitel körébe tartozó jogszabálygyűjtemények
 • a házi és ajánlott olvasmányok egy osztály létszámával megegyező példányban(30 db)
 • a tananyag által meghatározott klasszikus és kortárs szerzők válogatott művei, gyűjteményes kötetei
 • átfogó lírai, prózai és drámai antológiák a világ- és a magyar irodalom bemutatása.

Periodikák

 • a pedagógia módszertani lapok teljes köre a pedagógusok létszámának megfelelően

A V dokumentumok

 • a törzsanyagban szereplő klasszikus és magyar mesterek művei; ill. az iskolai ünnepélyek megrendezését segítő kazetták, CD-k

Válogatva gyűjti:

Könyvek:

 • az alapszintű általános lexikonok és enciklopédiák
 • a tanagyaghoz közvetlenül kapcsolódó, a tudományok részterületeit bemutató alap- és felsőszintű szakirány segédkönyvek
 • a tananyagot kiegészítő vagy ahhoz kapcsolódó felsőszintű szakirodalom
 • a tanult tantárgyakban való elmélyülést a tananyagon túlmutató tájékozódást kielégítő középszintű ismeretközlő irodalom
 • az iskolában tanított nyelvek oktatásához használható idegen nyelvű segédletek
 • a kéttannyelvű oktatáshoz használható angol és német nyelvű szakirodalom
 • a városra, a megyére vonatkozó helytörténeti kiadványok
 • a nemzetek irodalmát bemutató klasszikus és modern antológiák
 • tematikus antológiák
 • a kiemelkedő, de a tananyagban nem szereplő kortárs magyar és külföldi alkotók művei
 • regényes életrajzok, történelmi regények
 • az iskolában tanított nyelvek oktatásához a nyelvtudás szintjének megfelelő olvasmányos irodalom
 • a szabadidő kultúrált eltöltéséhez szükséges szórakoztató irodalom,
 • a könyvtáros segédkönyvtárába a tájékoztató és a feldolgozó munkához szükséges kiadványok.

Periodikák:

 • a kéttannyelvű és az idegennyelvű oktatáshoz szükséges szakfolyóiratok

A V dokumentumok:

 • a tanított tantárgyakhoz felhasználható ismerethordozók